Ketenregeling

De ketenregeling betreft de regels wanneer partijen meerdere contracten voor bepaalde tijd sluiten. Wanneer partijen één contract voor bepaalde tijd sluiten, eindigt die van rechtswege, ongeacht voor hoe lang het contract is aangegaan. Dit kan dus een dag zijn, maar dit kan ook tien jaar zijn; al gebeurt dit in de praktijk niet zo vaak. De ketenregeling stelt dus grenzen aan de mogelijkheid om contracten voor bepaalde tijd aan te gaan. De ketenregeling wordt ruimer in de WAB.

Ketenregeling nu

Volgens de huidige ketenregeling mogen partijen maximaal drie contracten en/of een maximale totale duur van 24 maanden overeenkomen. Contracten die elkaar opvolgen met onderbrekingen korter dan 6 maanden worden bij elkaar opgeteld. Let erop dat dan wel de duur van de onderbrekingen worden meegeteld voor de maximale totale duur van 24 maanden. Een onderbreking tussen contracten langer dan zes maanden, betekent dat er opnieuw geteld mag worden. Er gaat een nieuwe keten lopen.

De ketenregeling kent een aantal uitzonderingen. Wanneer er sprake is van zo’n uitzondering, dan geldt de hoofdregel weer en eindigt elk contract van rechtswege. De eerste uitzondering is wanneer de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan in het kader van een beroepsopleiding. De tweede uitzondering is wanneer de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met een werknemer jonger dan 18 jaar, die niet meer dan 12 uur per week werkt. Het is verstandig om in de arbeidsovereenkomst op te nemen of er sprake is van een uitzonderingsituatie.

De ketenregeling na invoering van de WAB

De nieuwe ketenregeling is gelijk aan de huidige regeling, maar de termijn verandert. Volgens de nieuwe ketenregeling mogen partijen als altijd, maximaal drie contracten aangaan, maar gaat de maximale totale contractduur weer naar 36 maanden. Er is geen overgangsrecht; de nieuwe ketenregeling is gelijk van toepassing.

Nieuw in de WAB is dat op de loonstrook moet worden vermeld of een contract voor onbepaalde of bepaalde tijd is aangegaan en in geval van bepaalde tijd, voor hoe lang. Ook moet er vermeld worden of er sprake is van een oproepovereenkomst.

Actie

 • Inventariseer de lopende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en check of en waar de wens bestaat om langer met elkaar door te gaan en waar je bent in de ketenregeling met de contracten.
 • Houd er rekening mee dat voor contracten voor bepaalde tijd met de inwerkingtreding van de WAB de premiedifferentiatie WW gaat gelden.
 • Houd er rekening mee dat wanneer de werknemer bij einde dienstverband aanspraak kan maken op een transitievergoeding, deze wordt berekend vanaf aanvang van het dienstverband en niet meer pas bij een dienstverband van 24 maanden of langer.

Praktijkvoorbeelden ketenregeling

Een aantal voorbeelden om aan te duiden waarom er goed opgelet moet worden:

Voorbeeld 1

Eerste contract: 1 april 2018 tot 1 oktober 2018 = 6 maanden
Tweede contract: 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019 = 12 maanden
Derde contract: 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020= 12 maanden

Volgens de huidige ketenregeling gaat de totale duur over de maximale duur van 24 maanden. Bepalend is echter het moment dat de twee jaar wordt overschrijden. Dit is 1 april 2020 en ligt dus na de inwerkingtreding van de WAB. Ook het derde contract eindigt dus van rechtswege, omdat de totale duur van 30 maanden binnen de toegestane maximale duur van 36 maanden ligt.

Voorbeeld 2

Eerste contract: 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018 = 12 maanden
Tweede contract: 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019 = 12 maanden
Derde contract: 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020= 12 maanden

In dit voorbeeld eindigt het derde contract weliswaar na de inwerkingtreding van de WAB en zijn er in totaal de maximale toegestane 3 contracten gesloten, maar bij aanvang van het derde contract wordt al de maximale totale duur van de huidige ketenregeling (zijnde 24 maanden) overschreden, en betekent dat met het derde contract een contract voor onbepaalde tijd is ontstaan.

Voorbeeld 3

Eerste contract: 1 november 2017 tot 1 november 2018 = 12 maanden
Tweede contract: 1 november 2018 tot 1 november 2019 = 12 maanden

Net in voorbeeld 2 betekent dat als een derde contract aansluitend aan het tweede contract wordt aangeboden, ook hier de huidige maximale duur wordt overschreden. Een oplossing hiervoor is om het nieuwe contract te laten ingaan met ingang van de inwerkingtreding van de WAB, namelijk per 1 januari 2020. Let er dan wel op dat de periode tussen 1 november 2019 tot 1 januari 2020 (=2 maanden) meegeteld moet worden met de maximale totale duur volgens de WAB van 36 maanden. Er resteert dus nog de mogelijkheid om nog één contract aan te gaan voor de maximale duur van 10 maanden.

Waar let je op bij contracten?

 • Bepaal voor hoelang je een contract wil aangaan.
 • Let daarbij op de totale maximale duur, maar ook op de einddatum in relatie tot bijvoorbeeld de feestdagen.
 • Wil je een proeftijd, kan dat, maar dan moet de duur van de arbeidsovereenkomst langer dan zes maanden zijn.
 • Als er sprake is van een uitzonderingsituatie, neem dat dan uitdrukkelijk op in het contract.
 • Reken de genoemde data goed na. Als je schrijft dat een contract voor 7 maanden is aangegaan en er wordt ook een einddatum genoemd, dan moeten deze met elkaar kloppen.
 • Verwerk de data in de administratie, zoals de loonstrook.
 • Neem niet gelijk al in het contract op, dat je aansluitend een contract voor bepaalde tijd aangaat, maar denk daar pas over, voor het einde van het contract.
 • Je kan wel opnemen dat het contract bij stilzwijgende voortzetting wordt geacht te zijn aangegaan onder dezelfde voorwaarden voor dezelfde duur, maar maximaal 1 jaar, maar dit hoeft niet, want dit staat ook al in de wet. Wanneer je deze bepaling opneemt, moet je ook deze duur meennemen in je berekening.
 • Noteer een datum in je agenda twee maanden voor einde van de bepaalde tijd om te kijken of je het contract wel of niet wil verlengen.
 • Bericht de werknemer schriftelijk uiterlijk 1 maand voor einde contract wat je gaat doen. Dit moet je doen zowel als je het contract niet verlengt, als wanneer je wel het contract gaat verlengen. Dit in verband met de aanzegverplichting van de werkgever. Doe je dat niet, dan kan de werknemer aanspraak maken op een aanzegboete.
 • Aanzeggen is niet hetzelfde als opzeggen. Aanzegging is een kennisgevingsplicht; opzeggen is één van de manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd. Een contract voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege en moet je dus niet opnemen dat het contract moet worden opgezegd.
 • Houdt de grenzen van de ketenregeling in de gaten: maximaal 3 contracten, maximale totale duur van 24 ( 36 per 1 januari 2020) maanden.
 • Let erop dat de duur van onderbrekingen meegeteld moeten worden.
 • Let erop dat het en/of is: als één van de grenzen wordt overschreden, geldt dat er een contract voor onbepaalde tijd is overeengekomen.
Terug naar dossier